Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg ingediend

Op 6 december heeft de minister van Justitie en Veiligheid de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg ingediend.

Wij zijn zeer verheugd met de aanbevelingen (zie een aantal hieronder) en nodigen de publieke partners dan ook van harte uit om samen binnen onze Coöperatie ICA U.A. de Contourennota te operationaliseren.

Gezamenlijke voorbereiding, inclusief risico-inventarisatie en risicoanalyse:

1. De noodzakelijke voorbereiding op incidenten en crises vraagt van publieke en private crisispartners dat zij hun inspanningen ten aanzien van de gezamenlijke risico-inventarisatie, -analyse en voorbereiding verder intensiveren en harmoniseren.

2. Het wordt wettelijk vastgelegd dat het Rijk en de veiligheidsregio’s – in overleg met de functionele ketens – verplicht zijn om afstemming te zoeken met voor hen relevante publieke en private partners in crisisbeheersing.

3. Netwerkpartners worden adequaat worden betrokken bij de voorbereiding (en respons).

4. Nauwe afstemming tussen de Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid en de Regionale Risicoprofielen op het decentraal niveau.

5. Eén heldere, doch flexibele, basiscrisisstructuur te hanteren zodat alle partners (publiek en privaat) te allen tijde één heldere, doch flexibele, basiscrisisstructuur te hanteren weten alle partners (publiek en privaat) te allen tijde weten waar zij aan toe zijn.