Infra Capacity Alliance

Whole-of Society

Het gezamelijk creëren van extra voortzettingsvermogen tijdens een crisis
Transparant | Innovatief | Pro-actief | Samenwerken

Waarom...

…omdat de wereld verandert in hoog tempo door bijvoorbeeld, klimaatverandering, geopolitieke verschuivingen en oorlog. Maatschappelijke problemen worden steeds complexer van aard en stapelen zich op en deze problemen hebben vaak geen heldere eigenaren. Tevens zien we een trend waarin we ‘meer moeten doen met minder’. Het oplossen van deze problematiek vereist sector- en ketenoverstijgende samenwerkingen, waarin partners samenwerken, innoveren en co-creëren. Hier komen wij in beeld!

Eén platform voor het efficient en effectief organiseren, combineren en coördineren
van civiele nood-capaciteit vóórdat de crisis plaats vind.

Wat is ICA?

De Infra Capacity Alliance ‘ICA’ is een nieuw publiek-private samenwerkingsmodel, een ecosysteem waarin crisis experts en hulpverleners binnen de verschillende ministeries, veiligheidsregio’s, NGO’s en defensie niet langer klanten zijn maar actieve partners met een gezamenlijk visie.

Een systeem-verandering, van ‘just-in-time’ naar ‘just-in-case’, een systeem van geplande capaciteit, met als doel voortzettingsvermogen te genereren. Schaalbaar en efficiënt optreden met grond-gebonden (nood)infra oplossingen en het bereiken van het juiste effect ten tijde van crisis.

De Infra Capacity Alliance ‘ICA’ is een nieuw publiek-private samenwerkingsmodel, een ecosysteem waarin civiele hulpverleners en defensie niet langer klanten zijn maar actieve partners met een gezamenlijk visie
Green Waalwijk, tijdelijke huisvesting voor 435 personen

Onze ‘Founding’ Leden

Onze Capaciteit en Richtlijnen

De gecombineerde hoeveelheid middelen binnen de Infra Capacity Alliance is aanzienlijk. Het biedt overheidsinstanties de mogelijkheid om op- en neer te schalen met de meest moderne middelen, een enorme pool aan expertise en kenniscentra die de leden in stelling brengen.

We zijn inclusief, concurrentie bestaat niet, partners met vergelijkbare doelen zijn welkom om deel te nemen.

De vijf grondleggers van de Infra Capacity Alliance besturen het Eco-Systeem volgens de volgende richtlijnen:

Co-Share / Co-Create

De Infra Capacity Alliance is een publiek-private Eco-Systeem dat kennis deelt, innoveert en samenwerkt om een wendbaar, wederkerig en duurzaam partnerschap te realiseren dat de beschikbaarheid van capaciteit garandeert om te reageren op tijdelijke – en noodsituaties op de grond gebaseerde infra-behoeften.

Co-creatie is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemende partners invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, raakvlakken, enthousiasme, daadkracht en resultaatgerichtheid. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van partners, wederkerigheid, openheid en vertrouwen.

Productenoplossingen

Samen creëren en delen we commerciële kant-en-klare modulaire productoplossingen die in hoge mate overeenkomen met de eisen binnen de ministeries van defensie, civiele werken in binnen- en buitenland.

Mensen

We plannen samen, we leren samen, we leren van elkaar, we vullen elkaar aan en verbeteren elkaars mogelijkheden om de beschikbaarheid van middelen, mensen en manieren zo optimaal mogelijk te garanderen.

Best-in-class processen

Samen delen we onze ‘best-in-class’ processen en ervaringen, waardoor we vertrouwen creëren bij onze publieke partners dat de geplande gegarandeerde capaciteit beschikbaar zal zijn en met een gevoel van urgentie zal worden geleverd in een crisis of ramp.

Weerbaarheid

Een veerkrachtige samenleving kan (aanhoudende) schokken het hoofd bieden. De doelstelling van de Infra Capacity Alliance is om de impact van de steeds grotere wordende schokken af te vlakken, zodat de samenleving vooruit kan veren.

Let’s meet before the Need!

Kom samenwerken binnen ons Eco-Systeem. Laten we ons voorbereiden op de volgende crisis. Dit maakt ons land weerbaar tegen een fractie van de huidige kosten!